UAB MARKETUS
INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos
Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB MARKETUS juridinio asmens kodas 304834646 (toliau – „mes“, „Įmonė“), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus Jums lankantis mūsų interneto svetainėje https://www.adway.lt (toliau – Interneto svetainė).
1.1. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų prekių pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų Įmone bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis.
1.2. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Politiką. Jums lankantis Interneto svetainėje, perkant mūsų siūlomas prekes ar kitaip naudojantis mūsų paslaugomis, ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
2.2. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia Jūsų asmens duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
2.3. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems subjektams:
2.3.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
2.3.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
2.3.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
2.3.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Klientų duomenų tvarkymas prekių / paslaugų teikimo tikslais
3.1. Įmonė tvarko tokius Klientų ir, juridinių asmenų atveju, atstovų asmens duomenis tikslu palaikyti kontaktą su Klientais ir suteikti prekes / paslaugas:
3.1.1. Vardas;
3.1.2. Pavardė;
3.1.3. Pareigos;
3.1.4. Telefono numeris;
3.1.5. Kliento el. pašto adresas;
3.1.6. Prekių pristatymo adresas;
3.1.7. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
3.1.8. Kita prekių / paslaugų teikimui reikalinga informacija.
3.2. Duomenis Įmonė gauna tiesiogiai iš Jūsų.
3.3. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai: sutarties sudarymas ir vykdymas, Įmonei taikomos teisinės prievolės tinkamai užfiksuoti sudaromus sandorius vykdymas, Įmonės teisėtas interesas teikti savo klientams paslaugas.
3.4. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, transporto įmonei tikslu pristatyti prekes), jeigu tai reikalinga sutarčių ar paslaugų vykdymui.

4. Reagavimas į pateiktas užklausas
4.1. Naudojantis Interneto svetaine, Jūs turite galimybę išsiųsti atitinkamą užklausą Įmonei. Įmonės vadybininkas, matydamas Jūsų užklausą, su Jumis susieks dėl prekių ar paslaugų tiekimo sąlygų.
4.2. Atitinkamai, jei Jūs siunčiate užklausą, išreiškiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis reagavimo į pateiktą užklausą tikslu.
4.3. Jums davus savo sutikimą, mes Jums nurodytu el. paštu siųsime naujienlaiškius ir/ar pateiksime specialius pasiūlymus.
4.4. Reagavimo į pateiktą užklausą tikslu Įmonė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:
4.4.1. Vardas;
4.4.2. El. pašto adresas;
4.5. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų kreipimasis dėl sutarties sudarymo (užklausos dėl prekių įsigijimo pateikimas).
4.6. Duomenų, tvarkomų tikslu reaguoti į pateiktas užklausas Interneto svetainėje, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

5. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
5.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.
5.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:
Nr. Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
1. Klientų duomenų tvarkymas prekių / paslaugų teikimo tikslais Sutarties vykdymo metu ir 3 metai po Sutarties pabaigos
2. Reagavimas į pateiktas užklausas 1 metai po užklausos gavimo
5.4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.
5.5. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

6. Jūsų teisės
6.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.
6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
6.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@adway.lt ar paštu siųsdami prašymą raštu adresu: UAB Marketus, Elbingo g. 5-2, Vilnius arba tiesiogiai atvykę į mūsų buveinę nurodytu adresu.

7. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas
7.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@adway.lt.
7.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

8. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas
8.1. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
9.3 Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

10. Slapukai
10.1 Kokią informaciją mes renkame?
10.1.1.Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
10.1.1.1. informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, įrenginį iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
10.1.1.2. informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
10.1.1.3. bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.
10.1.1.4. Kontaktinius duomenis tikslu susisiekti dėl Jūsų pateiktų užklausų: vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, bei el. Pašto adresą.
10.2 Slapukai
10.2.1. Mes naudojame Google Analytics §interneto svetainės analizei. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant ir www.adway.lt

Duomenys apie naudojamus slapukus 

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
cookielawinfo Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
catAccCookies Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtą slapukų įspėjimą išsaugoti. Įėjimo į puslapį metu 60 dienų Unikalus identifikatorius.
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 1 min. Unikalus identifikatorius
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Unikalus identifikatorius